•            

    

    

    

   Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Tekovské Lužany

    

   Základná škola Tekovské Lužany

   realizuje dopytovo-orientovaný projekt

    

   Operačný program:    Ľudské zdroje

   Kód výzvy:                 OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

   Kód projektu:             312011M423

   Názov projektu:          Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným                                  znevýhodnením v Základnej škole Tekovské Lužany

   Realizácia projektu:    09.2018 – 08.2021

   Rozpočet projektu:     93 420 €

   Spolufinancovanie:     5 %

   Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

   Ciele projektu:            Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Tekovské Lužany. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v Tekovských Lužanoch, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú, resp. na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu a integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu v základnej škole v Tekovských Lužanoch.

   Aktivity projektu:       Činnosť troch asistentov učiteľa v Základnej škole Tekovské Lužany..

   Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu žiakov so zdravotným znevýhodnením. Budú sa podieľať na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Zároveň budú rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou.

   Jednotlivé činnosti vykonávané asistentmi učiteľa na základnej škole v Tekovských Lužanoch budú prebiehať:

   • vo výchovno-vzdelávacom procese,

   • vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou,

   • v spolupráci s rodinou,

   • v oblasti vzdelávacích aktivít..

    

    

   Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

   www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk