• Profil školy

    •       Počet tried: 16

     Počet žiakov: 230

     Cudzí jazyk na škole: Anglický jazyk, Nemecký jazyk
     Špeciálne učebne: učebňa informatiky, učebňa chémie a fyziky, jazyková učebňa, dielne pre pracovné vyučovanie


     PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
     - Mgr. Ján Merva - riaditeľ
     - Mgr. Žaneta Nagyová - zástupca riaditeľa školy

     ROČNÍKY 1 - 4
     - Mgr. Eva Rostásová
     - Mgr. Katarína Cziriová
     - Mgr. Zuzana Krakóová
     - Mgr. Jana Drevaňová
     - Mgr. Eva Čižmanská
     - Mgr. Soňa Mervová
     - Mgr. Emília Cseriová

     ROČNÍKY 5 - 9
     - Mgr. Jana Kováčová - Slovenský jazyk,
     Občianska náuka
     - Mgr. Ján Široký - Matematika
     - Ing. Ivana Malá - Nemecký jazyk, Biológia
     - Mgr. Veronika Pinterová - Slovenský jazyk, Občianska náuka
     - PeaDr. Andrea Vámošová - Dejepis, Anglický jazyk
     - Ing. Drahomíra Bútorová - Anglický jazyk,
     Občianska náuka
     - Mgr. Alexandra Magátová - Informatika, Geografia, Hudobná výchova
     - Ing. Angelika Kurková - Chémia, Fyzika, Matematika
     - Mgr. Marián Kotora - Fyzika, Telesná a športová výchova, Technika

     - Mgr. Beáta Hengericsová - Hudobná výchova, Občianska náuka, Etická výchova
     - Mgr. Alžbeta Klenková - Náboženská výchova
     - Mgr. Vladimír Šoltés - Náboženská výchova
     - Beata Szalaiová - Hudobná výchova, Školský klub detí
     - Michaela Juríková - Telesná a športová výchova, Školský klub detí

     - Bc. Veronika Lukáčová - asistent učiteľa

     - Bc. Karin Juríková - asistent učiteľa

     - Katrína Fodorová - asistent učiteľa

     SOCIÁLNY PEDAGÓG

     - Mgr. Katarína Kúdelová

     NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
     - Jarmila Kucmerová - Administratívna pracovníčka
     - Bc. Ildikó Benceová - Pracovníčka PaM
     - Peter Adamek - Školník, kurič

     - Pavel Bakulya - Správca IT
     - Eleonóra Geršiová - Upratovačka
     - Lívia Horváthová - Upratovačka
     - Klára Komáromiová - Upratovačka