• Používame EduPage školský informačný systém. Po prihlásení sa Vašim kontom máte prístup k aktuálnemu rozvrhu i ďalším informáciám.
    • Využívajte EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Dištančné vzdelávanie - II. stupeň

      Na základe rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga prechádzajú žiaci II. stupňa od 26. 10. 2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie.

      Vyučovanie bude prebiehať online podľa presne stanoveného rozvrhu pre každú triedu.

      Žiadame rodičov, aby zabezpečili účasť svojho dieťaťa na online vzdelávaní, resp. informovali triedneho učiteľa o dôvode, ak sa žiak vyučovania nezúčastní. Každá neúčasť bez ospravedlnenia sa bude hodnotiť ako absencia. Žiaci sú povinní vzdelávať sa, budú hodnotení nielen slovne, ale aj známkami.

     • ROZHODNUTIE


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.

      z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


      Jesenné prázdniny

      sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v

     • OZNAM

      Členovia Rodičovského združenia na zasadnutí schválili výšku členského príspevku

      do RZ na školský rok 2020/2021. Je vo výške 10 eur za každé dieťa.

      Prosíme rodičov, aby túto sumu vyplatili najneskôr do 23.10.2020.

      Ďakujeme. Robíme to pre naše deti.

      Predseda RZ

   • Nadpis

   •  

    Vážení rodičia, milí priatelia školy!

    Nezabudnite na naše deti, venujte 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Tekovských Lužanoch.

    Finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie úrovne výchovno vzdelávacej činnosti nákupom didaktických pomôcok a realizáciu rôznych projektov.

    Všetkým tým, ktorý sú ochotný aj takýmto spôsobom pomôcť žiakom našej školy, vopred ďakujeme.

    V deťoch je naša budúcnosť, ale ešte stále sú závislé od nás dospelých, preto pomôžme a buďme vzorom, aby sme si tú budúcnosť vybudovali na dobrých základoch.

    Formuláre nájde tu > Formuláre na vyplnenie 2% dane

     


     

     

    Napísali o nás...

    "Moje prvé školské tablo" v týždenníku MY

     


     

    Potešili nás...

    žiaci deviateho ročníka získali PRVÉ miesto v súťaži EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     

    http://zstekluzany.page.sk/temp/eu_jazykov_web.jpg

     

  • Zvonenia

   Sobota 31. 10. 2020
  • Ako nainštalovať EduPge do mobilu