• Používame EduPage školský informačný systém. Po prihlásení sa Vašim kontom máte prístup k aktuálnemu rozvrhu i ďalším informáciám.
    • Využívajte EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • O Z N A M

      Základná škola v Tekovských Lužanoch na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že je umožnené otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1. 6. 2020.

      Zákonný zástupca každého žiaka prvého až piateho ročníka vyplní formulár na zisťovanie záujmu o návšteve školy. Formulár nájdete na webovej stránke školy zstekluzany.edupage.org, alebo si ho môžete osobne prevziať v budove ZŠ v období od 22.5 do 26.5.2020 v čase od 9 00 do 1200hod.

     • OZNAM

      Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom a žiakom školy, že na koncoročnej klasifikácii nebudú hodnotené nasledujúce predmety:


      - Hudobná výchova
      - Občianska náuka
      - Pracovné vyučovanie
      - Technika
      - Telesná a športová výchova
      - Vecné učenie
      - Výtvarná výchova

      V Tekovských Lužanoch 30. 4. 2020

     • Oznam

      Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom aj žiakom, že pri koncoročnom hodnotení žiakov budú vyučujúci brať do úvahy okrem známok zapísaných v klasifikačnom zázname aj splnenie úloh zadaných na EduPage počas tohoto mimoriadneho obdobia.

      Žiaci, ktorí nespolupracujú v plnení si školských povinností a nezapájajú sa do vyučovacieho procesu cez EduPage ( alebo inou formou ) budú komisionálne preskúšaní v auguste, z dôvodu zistenia či ich vedomosti dosahujú úroveň na prechod do ďalšieho ročníka.

   • Nadpis

   •  

    Vážení rodičia, milí priatelia školy!

    Nezabudnite na naše deti, venujte 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Tekovských Lužanoch.

    Finančné prostriedky sa použijú na skvalitnenie úrovne výchovno vzdelávacej činnosti nákupom didaktických pomôcok a realizáciu rôznych projektov.

    Všetkým tým, ktorý sú ochotný aj takýmto spôsobom pomôcť žiakom našej školy, vopred ďakujeme.

    V deťoch je naša budúcnosť, ale ešte stále sú závislé od nás dospelých, preto pomôžme a buďme vzorom, aby sme si tú budúcnosť vybudovali na dobrých základoch.

    Formuláre nájde tu > Formuláre na vyplnenie 2% dane

     


     

     

     

    Napísali o nás...

    "Moje prvé školské tablo" v týždenníku MY

     


     

    Potešili nás...

    žiaci deviateho ročníka získali PRVÉ miesto v súťaži EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     

    http://zstekluzany.page.sk/temp/eu_jazykov_web.jpg

     

  • Zvonenia

   Nedeľa 9. 8. 2020
  • Ako nainštalovať EduPge do mobilu