Plán práce

na školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany
  
Adresa školyTekovské Lužany, J. A. Komenského 37
Telefón036 - 7723532
E-mailzstekluzany@atlas.sk
WWW stránkazstekluzany.edupage.org
Zriaďovateľ0Ú Tekovské Lužany

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Ján Merva036-7723532 zstekluzany@atlas.sk
ZRŠMgr. Žaneta Nagyová  zastupca@zstekluzany.page.sk
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Janka Drevaňová 
pedagogickí zamestnanciBeáta Szalaiová 
   
   
ostatní zamestnanciLívia Horváthová 
   
zástupcovia rodičovZuzana Szabóová 
 Mária Záhoranská 
 Ing.Radmila Drevaňová 
 Bc.Diana Némethová 
zástupca zriaďovateľaMgr.Mária Mináriková 
iníIng.Alžbeta Tatárová 
 Pavol Süveges 
 Mgr.Marek Minárik 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenieMgr.Katarína Cziriová1. - 4. ročník 
PK-spoločensko-vednýchMgr.Jana KováčováSJL,D,ON,ANJ 
PK- prírodovedných Mgr.Ján ŠirokýM,F,CH,G,BIO 
PK-výchovných Mgr.Veronika PinterováTEV,VYV,HUV 

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Ján MervaRiaditeľ  
Mgr. Žaneta NagyováZástupkyňa3.A 
Ing. Drahomíra BútorováUčiteľka6.A 
Mgr. Emília CseriováUčiteľka4.A 
Mgr. Katarína CziriováUčiteľka1.B 
Mgr. Eva ČižmanskáUčiteľka2.A 
Mgr. Janka DrevaňováUčiteľka1.A 
Katarína FodorováAsistentka  
Mgr.Marián KotoraUčiteľ  
Mgr.Veronika PinterováUčiteľka7.A 
Mgr. Beáta HengericsováUčiteľka  
Mgr. Beáta HengericsováAsistentka  
Bc. Karin JuríkováAsistentka  
Michaela JuríkováVychovávateľka  
Mgr. Alžbeta KlenkováUčiteľka  
Mgr. Jana KováčováUčiteľka5.A 
Mgr. Zuzana KrakóováUčiteľka3.C 
Ing. Angelika KurkováUčiteľka6.B 
Bc. Veronika LukáčováAsistentka  
Mgr. Alexandra MagátováUčiteľka9.B 
Mgr. Soňa MervováUčiteľka2.B 
Mgr. Eva RostásováUčiteľka3.B 
Beata SzalaiováVychovávateľka  
Mgr. Ján ŠirokýUčiteľ7.B 
PaedDr. Andrea VámošováUčiteľka9.A 
Ing.Ivana MaláUčiteľka8.A 
Mgr.Katarína Kúdelovásoc.pedagóg  
Peter AdamekŠkolník  
Pavel BakulyaIný nepedagogický zamestnanec  
Bc. Ildikó BenczeováEkonómka  
Jarmila KucmerováEkonómka  
Eleonóra GeršiováUpratovačka  
Lívia HorváthováUpratovačka  
Klára KomáromiováUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22311221216
počet žiakov322731221730271725228
z toho ŠVVP0014237113545
z toho v ŠKD1719158     59

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína 2.septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3 septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22 januára 2020.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21 júna 2020.


PrázdninyTermín prázdninzačiatok vyučovania
jesenné29.10.20202.11.2020
vianočné23.12.20208.1.2021
polročné1.2.20212.2.2021
jarné1.3.202108.03.2021
veľkonočné01.04.202107.04.2021
letné01.07.202102.09.2021

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)
októbertekvičková paráda1.-4.ročtr.učitelia + ŠKD
novembertvorivé dielne deň študenstva1.-9.roč.tr. učitelia
decemberMikulášske predpoludnie 1.-4.roč.tr. učitelia
decemberVianočný program1.-4.roč.+ŠKDMgr.Janka Drevaňová
decemberVianočná burza1.-9.ročtr. učitelia
februárLyžiarsky výcvik7.-9.ročMgr.Ján Merva
februárKarneval1.-4.roč.Mgr.Soňa Mervová
marecHviezdoslavov Kubín-školské kolo1.-9.roč. Mgr.Žaneta Nagyová, Mgr.Jana Kováčová
aprílSlávik1.-9.roč.Mgr.Katarína Cziriová
máj - júnJuniáles1.-4.roč.Mgr. Zuzana Krakoóvá + tr. učitelia
júnMDD1.-9.roč.tr. učitelia+ ŠKD +RZ
júnškola v prírode3.-4.roč.Mgr.Janka Drevaňová

Kalendár porád

TermínČasDruh porady
26.08.202010:00POP MŠ SR na šk. rok 2020/2021, miera vyučovacej povinnosti
05.10.202014:00schválenie plánu školy, vzdelávacie poukazy
13.11.202014:00Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I.štvrťrok
23.01.202114:00Klasifikácia výchovno-vyučovacích výsledkov za I.polrok
15.04.202114:00Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za III.štvrťrok
22.06.202114:00Klasifikácia výchovno-vyučovacích výsledkov za II.polrok
02.07.202110:00Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov a dochádzky

SWOT analýza

Silné stránky školy:

dobrá spolupráca s OÚ Tekovské Lužany

• informovanie rodičov školy

• existujúce aktivity školy

• spolupráca s družobnou školou v Kondoroši

• vybavenosť školy s IKT technikou

• postupné zlepšovanie vyučovacieho prostredia /inovácia tried/

• dobrá spolupráca s rodičovskou radou

• kvalita VVP

• kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Slabé stránky školy:

• zlý technický stav budovy

• motivácia slabých žiakov

• sebareflexia učiteľa

• rezervy vo výchovnom pôsobení

• školská a učiteľská knižnica

• rozvoj tvorivosti žiakov a niektorých učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

Príležitosti:

možnosť získať finančné prostriedky z rôznych nadácií a grantov

• záujem rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia o školu

• výhodná poloha v regióne

• propagácia školy k verejnosti

• nové vzdelávacie metódy a formy

• celoživotné vzdelávanie

Hrozby:

demografický pokles populácie

• konkurencia - odchod žiakov na inú školu

• zvyšovanie frustrácie učiteľov

• zo strany niektorých rodičov slabá komunikácia s učiteľmi

• nedostatok sponzorov

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

Hlavné úlohy na zvyšovanie výchovy a vzdelávania

v šk.roku 2020/2021

A. Oblasť výchovy

Mravná výchova

V súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa využívať vhodné metódy

k oboznámeniu žiakov s ich právami a povinnosťami, dôsledne ich rešpektovať. Realizovať výchovu k mravným hodnotám ako zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, čestnosť a k sociálnemu cíteniu. Sústavne monitorovať zmeny v správaní sa žiakov a pri riešení problémov spolupracovať so zákonným zástupcom žiaka, s pedagogicko-psychologickou poradňou príslušným odborom sociálnych vecí a rodiny. Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou. Viesť žiakov k pravidelnej školskej dochádzke a znižovať počet tých, ktorí školskú dochádzku neukončia. Využívať vhodné témy v jednotlivých predmetoch, ale aj mimoškolské akcie ako besedy, exkurzie, výlety na posilnenie národného povedomia a regionálnej hrdosti žiakov.

Termín: priebežne Zodp.: riaditeľ školy

všetci pedagog. zamestnanci

Pracovná výchova

Na hodinách svet práce a technika je dôležité upevňovať manuálne zručnosti, tvorivosti s cieľom vytvoriť vlastné výrobky a zveľaďovať priestory školy. V pestovateľských prácach pokračovať v starostlivosti o školskú záhradu . Naučiť žiakov využívať IKT a implementovať ich do bežného života . Snahou pracovnej výchovy je snaha

Termín: priebežne Zodp.: vyučujúci THD a PVC a všetci

pedagog.zamestnanci

Telesná výchova

Formovať a upevňovať aktívny vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu, hlavne prostredníctvom hodín telesnej výchovy, loptových hier ako i formou rôznych športových súťaží. Venovať pozornosť telesnému a pohybovému rozvoju žiakov, dodržiavaním stanovenej dotácie hodín telesnej výchovy. Na hodinách maximálne využívať nové multifunkčné ihrisko.V prípade zlého počasia v zimnom období na hodinách telesnej výchovy , záujmovej činnosti a rekreačných hodín telesnej výchovy hľadať a uskutočňovať také pohybové aktivity, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky, nakoľko škola nedisponuje telocvičňou, s cieľom zapojenia čo najvyššieho počtu detí. Pri náznakoch únavy vo vyučovacom procese, hlavne na I. stupni využívať relaxačné cvičenia.

Termín: priebežne Zodp.: vyučujúci TSV a vedúci záujmovej

činnosti

Estetická výchova

Uplatňovať zásady estetiky hlavne vo výchovných a podľa možností aj ostatných predmetoch, snažiť sa byť osobným vzorom pre žiakov. Prácami žiakov a ich návrhmi doplňovať estetickú úpravu interiéru školy. Zapájať žiakov do výtvarných, literárnych, hudobných a iných súťaží v oblasti estetiky. Zvýšenú pozornosť sústavne venovať estetickej úprave tried.

Termín: priebežne Zodp. : všetci pedag. zamestnanci

Environmentálna a ekologická výchova

Environmentálnu a ekologickú výchovu začleniť do časovo- tematických plánov všetkých predmetov. Pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, využívať učebné a metodické materiály schválené MŠ SR . V školskom roku 2020/2021 sa aktívne podieľať na plnení úloh vypracovaných v školskom projekte Environmentálna výchova.

Termín: priebežne Zodp.: koordinátor projektu

všetci pedagog.zamestnanci

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu hlavne v predmetoch prvouka, prírodoveda, prírodopis, etická a občianska výchova. Na I. stupni využívať publikáciu „ Nenič svoje múdre telo“. Na II. stupni využívať projekt „ Čas premien“. Osobitnú pozornosť venovať

k získavaniu správnych informácií k sexuálnemu životu, realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, uskutočňovať besedy s lekárom resp. psychológom.

Termín: priebežne Zodp.: koordinátor projektu a všetci pedag.

zamestnanci

Plán národného projektu - primárna prevencia

Podieľať sa na realizácii úloh Národného programu primárna prevencia, využívať spoluprácu so školským koordinátorom prevencie vo všetkých predmetoch. Usporiadať prednášky a besedy, využívať ponuky výchovných koncertov s uvedenou tematikou. Priebežne monitorovať problémových žiakov , spolupracovať s rodičmi žiakov, s PPP a s úradom práce a sociálnych vecí. Prevenciu drogových závislostí realizovať aj ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. V školskom poriadku vymedziť opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. O týchto opatreniach oboznámiť rodičov žiakov školy.

Termín: priebežne Zodp. : koordinátor projektu

Všetci pedagog. zamestnanci

Zdravotná výchova

V zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia prispievať k zlepšeniu verejného zdravia, k prevencii pred civilizačnými chorobami a pred nebezpečenstvami pre verejné zdravie, posilňovať zdravý životný štýl žiakov. V realizácii

projektu Školy podporujúce zdravie vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Svetovému dňu mlieka. Dôsledne plniť úlohy a aktivity vypracované v projekte Zdravá škola na šk. r. 2020/2021“.

Termín: priebežne Zodp: koordinátor, všetci pedag.zamestnanci.

Právna výchova

V rámci výchovno-vyučovacieho procesu na triednických hodinách ako aj pedagogických radách prehlbovať právne vedomie žiakov a pedagógov, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch: Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa. Výchovu

k ľudským právam usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú školy povinné

zabezpečovať priebežné sledovanie a aktívnu ochranu detí pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo agresívne prejavy, prejavy rasovej neznášanlivosti, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod.

Oboznamovať žiakov právnym poriadkom a zákonnosťou viesť ich k rešpektovaniu a dodržiavaniu právnych noriem, zabezpečovať aplikáciu prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Počas školského roka zabezpečovať aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu rizikového správania žiakov.

Dôsledne dodržiavať vnútorný poriadok školy pre žiakov a pracovníkov školy. Každé porušenie vnútorného poriadku, dôsledne prehodnotiť, prijať nápravné opatrenia a primerané postihy. V zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa eliminovať problémy segregácie rómskych detí a žiakov v škole a vytvárať vhodné podmienky pre integráciu rómskych žiakov do tried s ostatnou populáciou.

Termín: priebežne Zodpovední: riad. školy, z.r.š., tr. uč.,

všetci zamestnanci školy

Dopravná výchova

Na základe schválenej koncepcie vyučovania dopravnej výchovy v základných školách

realizovať vzdelávanie učiteľov dopravnej výchovy v základných školách.

Zabezpečovať pre žiakov praktický výcvik na detských dopravných ihriskách .

B. Oblasť vzdelávania

- Výchovno- vzdelávaciu činnosť uskutočňovať 9. ročníku podľa školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom a inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Ročníky 1.-4. a 5.-8. sa vzdelávajú podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom.

- Pri výchove a vzdelávaní žiakov ako i hodnotení žiakov pristupovať diferencovane vzhľadom na ich schopnosti, nadanie a vývinové poruchy učenia. Pri hodnotení dať priestor sebahodnoteniu žiakov.

- Implementovať prvky čitateľskej gramotnosti do časovo-tematických plánov všetkých vyučovacích predmetov na I .a II. stupni. Využívať detské časopisy a mimočítankovú literatúru.. Na II. stupni vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie.

Využívať žiacku knižnicu s cieľom vytvárania základov čitateľskej kultúry, na rozvoj

osobností žiakov, ale najmä na vytváranie predpokladov pre ich celoživotné vzdelávanie.

- Pri výučbe predmetu občianska výchova a etická výchova venovať intenzívnu pozornosť problematike tolerancie, antisemitizmu, xenofóbie , diskriminácie, rasizmu, a ľudským právam, zvyšovať národné povedomie a význam euroobčianstva.

- Naďalej zvyšovať a sledovať úroveň aktívnej komunikácie žiakov vo verbálnej i písomnej podobe. Klásť väčší dôraz na úroveň a úhľadnosť písomného prejavu vo všetkých predmetoch.

- Predmetové olympiády a súťaže považovať za integrálnu súčasť výchovno- vzdelávacieho procesu. .

- Venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia a rómskym žiakom.

- Zapájať školu do školských, regionálnych a národných projektov.

- Podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov, ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú.

- Pri vzdelávaní začlenených žiakov a pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích plánov spolupracovať so zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva.

Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom.

Pri hodnotení žiakov s vývinovými poruchami učenia postupovať podľa Metodických

pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ a SŠ

a Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami

učenia v ZŠ a SŠ č.CD-2004-12003/23597-1:095.

- Klásť dôraz na účinné a premyslené formy a metódy vo vyučovacom procese s cieľom

zvýšenia myšlienkovej aktivity žiakov a logického myslenia a tak získať trvalé vedomosti.

- V maximálnej miere využívať vo výchovno-vyučovacom procese dostupné funkčné.

učebné pomôcky a ITK.

- Zodpovedne a dôsledne pristupovať k procesu testovania vedomostnej úrovne žiakov

Monitor v 9. ročníku.

Realizácia hlavných úloh

v školskom roku 2020/2021

• V školskom roku 2020/2021 sa bude vyučovať na I stupni v 1. a4. ročníku a na II. stupni v 5. a 9. ročníku vyučovať podľa iŠVP , rozhodnutím pedagogickej rady zo dňa 24.6.2020.

Termín: priebežne Zodp. :riad. školy, vyuč. prísl. Predmetov

Oboznámiť všetkých žiakov so inovovaným školským poriadkom a požiadavkami na bezpečné správanie

sa žiakov v škole i mimo školy

Termín:2.9.2020 Zodp. : tr.učitelia

• Uskutočniť vstupné školenie pracovníkov, viesť evidenciu školení BOZ a PO

Termín: priebežne Zodp. Ing. Zomborská a ZRŠ

• Vypracovať plán práce školy na školský rok 2020 / 2021 a školský vzdelávací program

Termín: 27. 9. 2020 Zodpovedný: riaditeľ školy

Vypracovať plány MZ,PK, ŠKD a jednotlivých projektov

Termín : 27. 9.2020 Zodp. : vedúci MZ,PK,Vych,ŠKD

a koordinátori projektov

• Sústavne skvalitňovať metódy, formy a prostriedky práce a tak zvyšovať úroveň a kvalitu výchovno-vyučovacieho procesu.

Termín: priebežne Zodp.: všetci pedag. zamestnanci

• Dôsledne sa pripravovať na vyučovanie, využívať dostupné audiovizuálne učebné pomôcky ako aj IKT.

Termín: priebežne Zodp.: všetci pedag. zamestnanci

• Vytvárať priaznivé podmienky na učenie, motivovať žiakov k poznávaniu, aktivizovať a rozvíjať ich komunikačné schopnosti, rozvíjať čitateľskú gramotnosťna každej vyučovacej hodine.

Termín: priebežne Zodp.: všetci pedag. zamestnanci

• Pri skúšaní žiakov vytvárať priaznivú klímu, voliť optimálne metódy skúšania a hodnotenia žiakov, aktivizovať všetkých žiakov pri skúšaní a hodnotení, realizovať sebahodnotenie žiakov .

Termín: priebežne Zodp.: všetci pedag. zamestnanci

• Vo vyučovacom procese uplatňovať individuálny a diferencovaný prístup k žiakom s využitím pozitívnej motivácie. Výchovno-vyučovací proces viesť v duchu humanizmu a demokracie.

Termín: priebežne Zodp.: všetci pedag. zamestnanci

• V prípade žiakov s poruchami učenia a správania spolupracovať s pedagogicko-psychologickou poradňou a špeciálnym pedagógom.

Termín: priebežne Zodp.: VP, všetci pedag. zamestnanci

• Pri vzdelávaní začlenených žiakov využívať materiály týkajúce sa detí s výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupracovať s PPP a ŠPP.

Termín: priebežne Zodp.: VP, všetci pedag. zamestnanci

• Vytvárať vhodné podmienky na vzdelávanie žiakov so ŠVVP, zabezpečiť vhodné podmienky pre začlenených žiakov.

Termín: priebežne Zodp.: riad. školy, ZRŠ , Tr. uč.

• Systematicky rozvíjať talent a nadanie žiakov a zapájať ich do predmetových olympiád a rôznych súťaží .Riaditeľstvo školy bude podporovať zapájanie žiakov a uvoľňovať ich na tie súťaže, ktoré majú MŠ SR schválené organizačné poriadky a sú zamerané na rozvoj talentu a nadania

Termín: priebežne Zodp.: RŠ , všetci pedag.zamest.

• Vo vyučovaní SJL , AJ a NJ rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov kvalitne ich pripravovať na literárne a jazykové súťaže.

Termín: priebežne Zodp. : vyuč. SJL,NJ a AJ

• Sledovať prechod žiakov z I.stupňa. na II.stupeň., zisťovať vedomostnú úroveň v SJ a M.

Termín: september, priebežne Zodp.: ZRŠ, vyuč. SJL, M

• Na I. stupni skvalitňovať techniku čítania a estetiku grafického prejavu, organizovaním

súťaží a výstav, uskutočňovať návštevy obecnej knižnice, motivovať mimočítankové čítanie.

Termín: priebežne Zodp.: ved. MZ, vyuč. 1.-4. roč.

• Vypracovať organizačný poriadok žiackej a učiteľskej knižnice, počítačovej učebne, špeciálnej a jazykovej učebne

Termín: september Zodp.:Mgr.V.Pinterová,

Mgr.Marián Kotora

• Rozvíjať a realizovať rôzne formy voľno časových aktivít zameraných na podporu rozvoja čitateľskej informačnej gramotnosti žiakov. (aj počas školských prázdnin).

Termín: priebežne Zodp.: vedúci školskej knižnice

správca IKT učebne

• Aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy, zvyšovať objem finančných prostriedkov na dopĺňanie knižničných fondov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov školy.

Termín: priebežne Zodp.: riad. školy, ZRŠ.

vedúce šk. knižnice

• Vo výchovno-vzdelávacom procese formovať vlastenecké a národné povedomie žiakov, estetickú výchovu rozvíjať vo všetkých predmetoch ako aj v krúžkovej a mimoškolskej činnosti.

Termín: priebežne Zodp.: všetci pedag. zamestnanci

• Implementovať prvky environmentálnej výchovy do výchovno- vyučovacieho procesu so zreteľom na výchovu k tvorivému a efektívnemu riešeniu problémov kvality života, k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Termín: priebežne Zodp.: koord. environm. vych.

všetci ped.zamestnanci

• Venovať potrebnú pozornosť primárnejj prevencii , zvýšiť účasť koordinátora na monitorovaní stavu protidrogovej výchovy v zosúlaďovaní a usmerňovaní činností pedagógov v tejto oblasti vo vyučovacom procese. Uskutočňovať úlohy a aktivity rozpracované v školskom projekte NPPP. Zabrániť preniknutiu drog do školského prostredia, sústavne sledovať a monitorovať túto oblasť.

Termín: priebežne Zodp.: šk. koordinátor NPPP

všetci ped. zamestnanci

• V rámci projektu Zdravá škola vyvíjať rôzne aktivity a akcie v súlade s POP MŠ SR na školský rok 2020/2021 . Plniť a výchovne využiť vo vyučovacom procese úlohy vypracované v projektovom pláne „Zdravá škola“ na tento školský rok.

Termín: priebežne Zodp.: koord. projektu

všetci pedag. zamestnanci

• Sústavne venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a pohybovému rozvoju žiakov na hodinách telesnej výchovy i v záujmovej činnosti. Pri únave žiakov vo výchovno-vyučovacom procese využívať relaxačné chvíľky.

Termín: priebežne Zodp.: vyuč. TSV, všetci pedag. zamest.

• V technickej výchove využívať informačnú technológiu a dostupné učebné pomôcky, získavať pracovný materiál sponzorsky za pomoci rodičov a rady školy.

Termín: priebežne Zodp.: riad. školy, vyuč. THD

• Pokračovať v realizácii učiva Ochrana človeka a prírody vo výchovno-vyučovacom procese, s cieľom pripraviť žiakov na život v prostredí v ktorom sa nachádzajú a pripraviť ich na zvládanie mimoriadnych udalostí.

Termín: priebežne Zodp.: zást.riad. školy,

všetci pedag. zamestnanci

• Činnosť metodických orgánov orientovať na využívanie vzdelávacích štandardov a na uplatňovanie progresívnych metód a foriem práce. Výrazne skvalitniť prácu učiteľov pri uplatňovaní požiadaviek na vedomosti a zručnosti vo vzdelávacích štandardoch s exemplifikačnými úlohami pri upevňovaní a preverovaní trvalosti základných poznatkov..

Termín: priebežne Zodp.: vedúci PK, MZ

• Zefektívňovať činnosť ŠKD podľa finančných možností, zlepšiť materiálno-technické vybavenie ŠKD

Termín: priebežne Zodp.: ZRŠ, vych. ŠKD

• Pri realizácii projektu Vzdelávacie poukazy poskytovať žiakom širokú možnosť záujmového vzdelávania v mimo vyučovacom čase , zabezpečiť odborné vedenie záujmových útvarov a vytvárať vhodné a materiálne podmienky na ich realizáciu .

Termín: priebežne Zodp.: vedúci útvarov ,RŠ

• Podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu školy s družobnou Základnou školou v Kondorosi v MR podľa finančných možností.

Termín : priebežne Zodp.: riad.školy, ZRŠ a OÚ

všetci ped. zamestnanci

• Riadiacu prácu uskutočňovať na základe platných všeobecne záväzných právnych predpisov a pedagogických dokumentov.

Termín: priebežne Zodp.: riad. školy, ZRŠ.

• Dodržiavať Zákonník práce, Pracovný poriadok , platné predpisy a normy BOZP.

Termín: priebežne Zodp.: všetci zamestnanci školy

• Rozvíjať účinnú spoluprácu s radou školy, rodičovským združením, obecným úradom a inými inštitúciami.

Termín: priebežne Zodp.: riad. školy, ZRŠ

• Zvýšiť účinnosť kontrolného systému, hlavne hospitačnej činnosti, zamerať sa na uplatňovanie progresívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania, na využívanie vzdelávacích štandardov a orientovať na to aj činnosť MZ a PK. Vnútroškolskú kontrolu na úseku pedagogickom a hospodárskom uskutočňovať pravidelne a podľa potreby.

Termín: priebežne Zodp.: riad. školy, ZRŠ

vedúci MZ,PK

• Sústavne skvalitňovať prácu pedagogických pracovníkov, podporovať ich ďalšie vzdelávanie, zvyšovať ich právne povedomie pravidelným oboznamovaním s platnými právnymi normami.

Termín: priebežne Zodp.: riad. školy, ZRŠ, VP

Vedúci MZ a PK

• Dodržiavať počty žiakov v triedach a pri delení na skupiny podľa učebných plánov na základe pokynov MŠ SR na školský rok 2020/2021 a počtu vyučovacích hodín v jednom slede pre jednotlivé ročníky. Pri počte riedach spolupracovať spolu so zriaďovateľom.

Termín: priebežne Zodp.: riad. školy

• Zápis žiakov do 1.roč. uskutočniť v spolupráci s MŠ a podľa možnosti so psychológom alebo špeciálnym pedagógom.

Termín: po 1.4.2021 Zodp.: triedni učitelia 1.-4.roč.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

• Spolupracovať so zriaďovateľom a inými organizáciami v obci.

• V mesiaci september uskutočniť plenárnu schôdzu rodičov s oboznámením ich so správou o výchovno vyučovacích výsledkoch za uplynulý šk. rok .

• Pre aktívnu spoluprácu podchytiť Radu školy a Rodičovskú radu, pokračovať v zaužívaných aktivitách a podporovať nové.

• Získať aktívnych rodičov pre krúžkovú činnosť.

• Upevňovať bezkonfliktný vzťah „učiteľ - žiak - rodič na vzájomnej úcte a dôvere.

• Podieľať sa na vylepšovaní materiálnych podmienok školy, na estetizácii prostredia školy

brigádnickými aktivitami.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Materiálno-technické zabezpečenie školy:

Materiálno-technické vybavenie školy sa zabezpečuje z normatívnych finančných prostriedkov pridelených na prevádzku školy . Uvedený normatívny príspevok finančných prostriedkov neumožňuje zabezpečovať a vytvárať optimálne podmienky na prevádzku školy.

Prevádzkové priestory školy sú nedostačujúce hlavne na výučbu telesnej výchovy . Preto sa škola bude zapájať do projektov , ktoré by zabespečili aspoň prekrytie multifunkčného ihriska. Nedostačujúce sú aj priestory pre jednotlivé kabinety. V kalendárnom roku 2020 škola sa postupne sa do tried zavádzala aj IKT technika , ktorá nám slúži k väčšej efektívnosti učenia a jeho modernizácií. Bolo vybudovanéaj prestrešenie chodníka medzi budovami školy . Cieľom vedenia školy bude naďalej reagovať na výzvy MŠ SR a podávať projekty na získanie finančných prostriedkov „Elektronizáciu a revitalizáciu školskej knižnice“ a na rozšírenie informačnej technológie a vybudovanie ďalšej počítačovej učebne , ako aj pokračovať v inovácií tried a vybudovanie dedského ihriska v areály školy.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečené v školskej jedálni na ulici Dunajskej, ktorú prevádzkuje zriaďovateľ.

Projekty

Dlhodobé:

Zdravá škola

Enviromentálna výchova

Program školy zameraný na primárnu prevenciu drogových závislostí a iných patologických javov

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Komparo

Krátkodobé:

Trojročný projekt ,, V škole úspešnejší II" - zameraný na získanie asistentou učiteľa a socialneho pedagóga.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Krúžková činnosť
Zabezpečuje CVČ Talentum, Komenského 37

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Vnútroškolská kontrola

Plán vnútroškolskej kontroly

Cieľom vnútroškolskej kontroly je získavanie objektívnych informácií a výsledkoch práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov.

I. Plnenie základných povinností pracovníka

• dodržiavanie Pracovného poriadku v súlade so Zákonníkom práce

• dodržiavanie Vnútorného poriadku školy, uznesení pedagogických rád a pracovných porád

• dodržiavanie zásad a štatútov BOZP a PO

• dodržiavanie pracovných náplní, jednotlivými pracovníkmi školy

• dodržiavanie zásad ochrany majetku

II. Úsek pedagogický - formy, metódy a spôsoby kontroly

A. Priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľ školy a zást. riad. školy v spolupráci s vedúcimi MZ a PK budú sledovať:

• plnenie učebných osnov a metodických pokynov

• dodržiavanie zásad klasifikácie,

• využívanie učebných pomôcok,IKT a didaktickej techniky

• dodržiavanie psycho-hygienických zásad vo výchovno-vzdelávacom procese

• dodržiavanie bezpečnostných predpisov na hodinách so zreteľom na charakter predmetu

• sledovanie úrovne vyučovania anglického jazyka

• sledovanie využitia environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prevencie drogovej závislosti a úloh zdravej školy

• sledovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a matematiky

• sledovať úroveň techniky čítania na roč. 1.-4. a čítania s porozumením ,čitateľskú gramotnosť ako i finančnú gramotnosť a taktiež komunikačných schopností žiakov

• sledovať úroveň vzdelávania rómskych žiakov ,práca s deťmi zo SZP a žiakov s poruchami učenia, ako i individuálne integrovaných žiakov

• dodržiavanie humánnych a demokratických zásad a práv dieťaťa

• využívanie tvorivosti a progresívnych prvkov vo vyučovacom procese

• sledovať adaptáciu žiakov 1. a 5. roč. na ZŠ

• sledovať aktivizáciu žiakov na základe kladnej motivácie

B. Pozorovanie a individuálne pohovory s vyučujúcimi.

C. Didaktické testy, polročné a výstupné previerky zamerané na plnenie štandardov.

D. Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok.

E. Sledovanie plnenia pracovného poriadku a vnútorného poriadku záväzného pre všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov školy.

F. Sledovanie dodržiavania a vykonávania pedagogického dozoru.

G. Sledovanie a kontrola dokumentácie školy: triedne knihy, triedne výkazy, klasifikačné hárky, triedne knihy ŠKD, .

H. Kontrola práce triednych učiteľov

• spolupráca s vychovávateľkami ŠKD na roč. 1.-4.

• spolupráca s VP na roč. 5.-9.

• aktívna spolupráca s rodičmi žiakov

I. Kontrola učební

J. Kontrola dodržiavania bezpečnosti a hygienických opatrení

K. Kontrola práce školníka, upratovačiek

L. Hodnotenie realizovania uložených úloh mimo určenej miery vyučovacej povinnosti a aktivity mimoškolskej práce učiteľa.

III. Úsek hospodárenia, prevádzky a iných foriem činnosti

• pravidelná kontrola finančných a materiálnych prostriedkov v súlade s platnými predpismi a potrebami

• dodržiavanie hygienických zásad /čistota, teplo/,

• kontrolovať a podpisovať účtovné doklady

• dodržiavanie BOZP a PO

Výsledky vnútroškolskej kontroly vyhodnotí kolégium školy a s výsledkami oboznámi pracovníkov školy na pracovných poradách.

Časový plán zasadnutia Kolégia školy

september 1. Kontrola pedagogickej agendy ZRŠ

október 2. Kontrola plánov, rozvrh hodín RŠ.

3. Vyhodnotenie vstupných previerok z M, SJL ved. MZ a PK

4. Vyhodnotenie hospitačnej činnosti RŠ, ZRŠ

november 1.Čerpanie rozpočtu za rok 2020 RŠ

december 2. Vyhodnotenie hospitačnej činnosti RŠ, ZRŠ

---------------------------------------------------------------------------

január 1. Overovanie vedomostnej úrovne žiakov

február z prírodovedných predmetov - vyhod. RŠ, ZRŠ

2. Vyhodnotenie hospitačnej činnosti RŠ, ZRŠ

marec 1. Predbežný stav rozmiestnenia 15.-16 ročného

dorastu VP Mgr. J.Kováčová

2. Vyhodnotenie hospitačnej činnosti RŠ, ZRŠ

máj 3. Overovanie vedomostnej úrovne žiakov

jún zo spoločensko- vedných predmetov - vyhod. RŠ., ZRŠ.

4. Vyhodnotenie účasti na predmetových olympiádach

a súťažiach Mgr. J. Kováčová

---------------------------------------------------------------------------

Poradný zbor riaditeľa školy - Kolégium je významným prvkom demokratickej školy, zásadne ovplyvňuje úspešnosť školy. Schôdzky Kolégia školy budú zvolávané podľa plánu a podľa potreby.

Kolégium školy : Ján Merva riad. školy

Žaneta Nagyová zást. riad.školy

Jana Kováčová VP, uč. 5.-9. roč.

Katarína Cziriová uč. 1.-4. roč.

Ivana Malá za RŠ, uč. 5. - 9. roč.

Andrea Vámošová zamestnanecký dôverník, uč. 5.-9.roč.

Záver

Vypracoval: Mgr. Ján Merva

V Tekovských Lužanoch, 25.09.2020

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 05.10.2020