Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany
Adresa školyTekovské Lužany, J. A. Komenského 37
Telefón036 - 7723532
E-mailzstekluzany@atlas.sk
WWW stránkazstekluzany.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Ján Merva   
ZRŠMgr.Žaneta Nagyová   
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Janka Drevaňová 
pedagogickí zamestnanciBeáta Szalaiová 
   
   
ostatní zamestnanciLívia Horváthová 
   
zástupcovia rodičovRadmila Drevaňová 
 Diana Némethová 
 Mária Záhoranská 
 Zuzana Szabóová 
zástupca zriaďovateľaMgr.Mária Mináriková 
iníMuDr.Ján Štrbák 
 Mgr.Branislav Bálint 
 Marek Minárik 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenieMgr.Katarína Cziriová1. - 4. ročník 
PK-spoločensko-vednýchMgr.Jana KováčováSJL,D,ON,ANJ 
PK- prírodovedných Mgr.Ján ŠirokýM,F,CH,G,BIO 
PK-výchovných Ing.Kvetoslava ZáhorskáTEV,VYV,HUV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32122122116
počet žiakov342717292820312520231
z toho ŠVVP532510198548
z toho v ŠKD14171190000051

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCVSJLDEJETVFYZGEOHUVCHEMINVINFMATNBVNEJ
1.A        1   1,69  
1.B        1   1,42  
1.C        1   5  
2.A        1  1,431,79  
2.B        1  1,581,75  
3.A1,67       1  1,51,89  
4.A1,57       1  1,571,93  
4.B2,8       1,07  22,93  
5.A2,131,93  1,8  2,41,07  1,62,13  
5.B2,141,64  1,79  2,291,14  1,792,29  
6.A1,821,29  1,71 1,651,761  1,241,94  
7.A2,692,75  2,69 2,132,4412,63 23,25 2,38
7.B2,532,53  2,33 2,42,2712,6 2,132,8 2,47
8.A2,832,25  3 2,92312,83 1,923,08 2,55
8.B2,52,17  2,17 2,422,331,172,5 1,922,83 2,5
9.A2,112,3  2,25 1,852,322,6531,322,95 2,26

TriedaOBNPVCFIPPDAPVORNPSJLSprSvPTHDTSVTEVTDAVLAVUM
1.A    1,31 1,771  1    
1.B    1 1,671  1    
1.C    3,44 4,891  1    
2.A    1,57 2,361  1    
2.B    1,58 1,921  1    
3.A 1 1,56  1,671  1  1,39 
4.A 1,14 1,93  21  1  1,5 
4.B 1,27 2,67  2,731,2  1,07  2,47 
5.A  1,8   2,41 1,271    
5.B  1,71   2,211,07 1,291,07    
6.A1,06     1,531 1,121    
7.A1,94     3,061 1,251,06    
7.B1,6     2,931,2 1,531,07    
8.A2,25     2,921,08 11    
8.B1,75     2,751,42 1,671,18    
9.A1,22    2,31,152 1,1   1,16

TriedaVYV
1.A1
1.B1
1.C1
2.A1
2.B1
3.A1,06
4.A1
4.B1,4
5.A1,13
5.B1,07
6.A1
7.A1
7.B1
8.A1,18
8.B1,33
9.A2

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A131120
1.B121110
1.C9090
2.A141220
2.B121110
3.A181800
4.A141400
4.B151500
5.A151500
5.B141400
6.A181701
7.A161510
7.B151410
8.A121110
8.B121020
9.A202000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A1396574,2396574,2300,00
1.B121243103,581243103,5800,00
1.C91123124,781084120,44394,33
2.A14124188,64124188,6400,00
2.B121324110,331286107,17383,17
3.A182289127,172289127,1700,00
4.A141968140,571962140,1460,43
4.B152207147,132150143,33573,80
5.A151801120,071799119,9320,13
5.B142196156,862173155,21231,64
6.A181795103,251795103,2500,00
7.A162189136,812189136,8100,00
7.B152937195,802811187,401268,40
8.A121956163,001954162,8320,17
8.B122928244,002051170,9287773,08
9.A204645232,254538226,901075,35

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku32122122116
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka234 
Bežných tried13190 
Špeciálnych tried16 
Pre nadaných000
Spolu16230 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Škola sa zapojí do všetkých projektov na základe výziev, ktoré by pomohli rozvoju škole hľavne po materiálno technickej pomoci ako aj pomoci pri vzdelávaní žiakov a učiteľov.

Na škole prebiehajú stále projekty:

Prevencia drogových závislostí

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Enviromentálna výchova

Zdravá škola

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Tekovské Lužany

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk0  
Informaticko - geografický0  
Matematika zábavne0  
Mažoretky0  
Počítačový chlapci0  
Ruština pre začiatočníkov0  
ŠKD25 Beata Szalaiová
ŠKD26 Michaela Juríková
Športový dievčatá0  
Športový chlapci0  
Výtvaný0  

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

• Spolupracovať so zriaďovateľom a inými organizáciami v obci.

• V mesiaci september uskutočniť plenárnu schôdzu rodičov s oboznámením ich so správou o výchovno vyučovacích výsledkoch za uplynulý šk. rok .

• Pre aktívnu spoluprácu podchytiť Radu školy a Rodičovskú radu, pokračovať v zaužívaných aktivitách a podporovať nové.

• Získať aktívnych rodičov pre krúžkovú činnosť.

• Upevňovať bezkonfliktný vzťah „učiteľ - žiak - rodič na vzájomnej úcte a dôvere.

• Podieľať sa na vylepšovaní materiálnych podmienok školy, na estetizácii prostredia školy

brigádnickými aktivitami.

Záver

Vypracoval: Mgr. Ján Merva

V Tekovských Lužanoch, 27. júna 2019

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 27.09.2018