• Dištančné vzdelávanie - II. stupeň

     •  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga prechádzajú žiaci II. stupňa od 26. 10. 2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie.

      Vyučovanie bude prebiehať online podľa presne stanoveného rozvrhu pre každú triedu.

      Žiadame rodičov, aby zabezpečili účasť svojho dieťaťa na online vzdelávaní, resp. informovali triedneho učiteľa o dôvode, ak sa žiak vyučovania nezúčastní. Každá neúčasť bez ospravedlnenia sa bude hodnotiť ako absencia. Žiaci sú povinní vzdelávať sa, budú hodnotení nielen slovne, ale aj známkami.

     • ROZHODNUTIE


     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.

      z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


       Jesenné prázdniny

      sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v

      termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     • OZNAM

     • Členovia Rodičovského združenia na zasadnutí schválili výšku členského príspevku

      do RZ na školský rok 2020/2021. Je vo  výške  10 eur za každé dieťa.

      Prosíme rodičov, aby túto sumu vyplatili najneskôr do 23.10.2020.

      Ďakujeme. Robíme to pre naše deti.

                                                                                                                                        Predseda RZ

     • Škola v prírode...

     • Penzión Horec - Králiky

       

      V dňoch 7.9.-11.9.2020 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili školy v prírode neďaleko Banskej Bystrice na Králikoch v penzióne Horec.

      Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky z  vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním. Ďalej upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, upevňovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno spoločenské návyky a estetické cítenie. Žiaci navštívili múzeum J.G.Tajovského a J. Murgaša v Tajove. V rámci programu absolvovali vychádzky ku Králickým vodopádom, Králickej tiesňave, ku skokanskému mostíku Dukla a vychutnávali si krásy prírody v Tichej.

     • Organizačné pokyny pre žiakov 1. ročníka

     • Školské potreby do 1. ročníka:

      1. papučky – nie šľapky!!!
      2. písacie potreby:  3 zastrúhané ceruzky – stredne mäkké, farbičky, guma, strúhadlo, 2 perá – Tornádo alebo Pilos, 1 zelené pero, pravítko ,fixky.
      3. pomôcky na výtvarnú výchovu vo vrecúšku /označené menom žiaka/: 40 výkresov formát A4, 2 lepidlá – tyčinkové, vodové farby, pohárik na vodu, handrička, igelitový obrus, 2 ploché štetce /1hrubší, 1tenší/, plastelína,2 balíky- farebné papiere, voskovky, nožnice, náčrtník.
      4. hygienické vrecúško /označené menom žiaka/: uteráčik s uškom na zavesenie, toaletný papier, pohár, vreckovky.
      5. vrecúško na telesnú výchovu /nie igelitová taška/:  tepláková súprava, tričko, tenisky, ponožky.
      6. Zošity nekupujte!!!

      Všetky školské pomôcky okrem výkresov prosím označiť menom žiaka!!!

      1. prvý týždeň priniesť kvet v črepníku na výzdobu triedy
      2. cvičné zošity 10 eur
      3. triedny fond 5 eur na prvý polrok
      4. kľúče za skrinku – 3 eurá
      5. poplatok za čip – 1 euro
      6. hygienické potreby 2 eurá

      Výdavky prosím uhradiť do  8.9.2020!!!

      Ak ste poberateľom hmotnej núdze – priniesť potvrdenie do 4.9.2020!

      Neprítomnosť žiaka na vyučovaní oznámiť triednej učiteľke do 24 hodín!!!

      Deti, ktoré sa budú stravovať v ŠJ, odhlasujú rodičia u vedúcej ŠJ!!!

      Kontakty:  Triedna učiteľka: 0910238499 – K.Cziriová

                          Triedna učiteľka: 0918858531 J.Drevaňová

                          Vedúca ŠJ: 0914 130615

     • O Z N A M

     •  

      Základná škola v Tekovských Lužanoch na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že je umožnené otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1. 6. 2020.

      Zákonný zástupca každého žiaka prvého až piateho ročníka vyplní formulár na zisťovanie záujmu o návšteve školy. Formulár   nájdete na webovej stránke školy zstekluzany.edupage.org, alebo si ho môžete osobne prevziať v budove ZŠ v období od 22.5 do 26.5.2020 v čase od 9 00 do 1200hod.

      Vyplnené formuláre treba doručiť e-mailom na adresu zstekluzany@atlas.sk, janmerva@szm.sk  , alebo osobne do 26. 5. 2020.

      V prípade akýchkoľvek otázok môžete volať na čísla : 036/7723532 alebo 0944 437 038.

      S pozdravom Mgr. Ján Merva

       

      Formulár na prevzatie TU

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom a žiakom školy, že na koncoročnej klasifikácii nebudú hodnotené  nasledujúce predmety:


      - Hudobná výchova
      - Občianska náuka
      - Pracovné vyučovanie
      - Technika
      - Telesná a športová výchova
      - Vecné učenie
      - Výtvarná výchova

      V Tekovských Lužanoch 30. 4. 2020

     • Oznam

     •  

      Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom aj žiakom, že pri koncoročnom hodnotení žiakov budú vyučujúci brať do úvahy okrem známok zapísaných v klasifikačnom zázname aj splnenie úloh zadaných na EduPage počas tohoto mimoriadneho obdobia.

      Žiaci, ktorí nespolupracujú v plnení si školských povinností a nezapájajú sa do vyučovacieho procesu cez EduPage ( alebo inou formou ) budú komisionálne preskúšaní v auguste, z dôvodu zistenia či ich vedomosti dosahujú úroveň na prechod do ďalšieho ročníka.

       

      V Tekovských Lužanoch 24. 4. 2020

     • Zápis do prvého ročníka

     • Zápis žiakov do prvého ročníka Základnej školy na školský rok 2020 – 2021 sa vykoná

      29. apríla 2020 v čase od 10:00 do 12:00 hod.

      v prvej budove Základnej školy

       

      1. Zápis je možné vykonať elektronicky cez webovú stránku školy vyplnením Elektronickej prihlášky.

         Ak po odoslaní prihlášky obdržíte potvrdzovací e-mail na adresu ktorú ste uviedli nemusíte chodiť

         osobne na zápis.

         Pre obmedzenie stretávania sa skupín ľudí Veľmi odporúčame túto možnosť

       

      2. Zápis osobne v deň zápisu

        Osobne jeden rodič (zákonný zástupca) bez dieťaťa s ochranným rúškom na tvári

        Priniesť so sebou potrebné dokumenty, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča (zákonného zastupcu)

     • Oznam

     • Žiaci, ak ste stratili svoje prístupové údaje na EduPage

      stránku našej školy, kontaktujte svojho triedneho

      učiteľa. Následne potom sledujte túto stránku

      pravidelne každý deň.

     • Dôležitý oznam

     • Minister školstva: Vyučovanie sa ruší do odvolania

      Odporúča učiteľom, aby teraz výrazne neznámkovali, ale nemajú od toho upúšťať,

      - ruší sa testovanie 9,

      - ruší sa externá, písomná, časť maturity, riadny i náhradný termín,

      - interná, teda ústna, maturita sa bude konať do dvoch týždňov do 30. júna, po zrušení opatrení,

      - prihlášky na stredné školy treba podať do 15. mája, prijímačky budú o zrušení opatrení, najskôr do 30. júna,

      - zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 1.do 30. apríla, ale bez detí.

      Viac info na > https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/1992919_minister-skolstva-vyucovanie-sa-rusi-do-odvolania-i-pisomne-maturity

       

     • ...oznam..

     • Oznam pre rodičov

       

      Nakoľko je z dôvodu krízového stavu nariadenie -

      uzavretie škôl a školských zariadení a následná domáca

      karanténažiadame rodičov, aby dôsledne dohliadali na

      toto usmernenie!

       

      Zároveň žiadame rodičov, aby zabezpečili a dohliadali na

      každodennú systematickú domácu prípravu detí a na ich

      samoštúdium. Materiály na samoštúdium, úlohy, testy a

      všetky potrebné pokyny žiaci dostali od svojich

      vyučujúcich.

       

       

       

     • ...prevencia...

     •  

      Ministerstvo školstva vydalo druhé

      usmernenie v súvislosti so šírením

      koronavírusu

       

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom "COVID-19"

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 2. usmernenie pre

      školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

       

      RUŠIA SA:

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

       

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

         

           Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské

      domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok

      na báze alkoholu,

      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej

      jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.