• OZNAM

     • Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom a žiakom školy, že na koncoročnej klasifikácii nebudú hodnotené  nasledujúce predmety:


      - Hudobná výchova
      - Občianska náuka
      - Pracovné vyučovanie
      - Technika
      - Telesná a športová výchova
      - Vecné učenie
      - Výtvarná výchova

      V Tekovských Lužanoch 30. 4. 2020

     • Oznam

     •  

      Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom aj žiakom, že pri koncoročnom hodnotení žiakov budú vyučujúci brať do úvahy okrem známok zapísaných v klasifikačnom zázname aj splnenie úloh zadaných na EduPage počas tohoto mimoriadneho obdobia.

      Žiaci, ktorí nespolupracujú v plnení si školských povinností a nezapájajú sa do vyučovacieho procesu cez EduPage ( alebo inou formou ) budú komisionálne preskúšaní v auguste, z dôvodu zistenia či ich vedomosti dosahujú úroveň na prechod do ďalšieho ročníka.

       

      V Tekovských Lužanoch 24. 4. 2020