•  

     

     

     

    „Skvalitnenie vzdelávania žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Komenského 37, Tekovské Lužany“

     

    Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany

    realizuje dopytovo-orientovaný projekt

     

    Operačný program:    Ľudské zdroje

    Kód výzvy:                 OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

    Kód projektu:             312011U459

    Názov projektu:          Skvalitnenie vzdelávania žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Komenského 37, Tekovské Lužany

    Realizácia projektu:    11.2019 – 10.2022

    Rozpočet projektu:     51 840  €

    Spolufinancovanie:     5 %

    Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

    Ciele projektu:            Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole Komenského 37, Tekovské Lužany, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

    Aktivity projektu:       Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov.

    Jednotlivé činnosti vykonávané sociálnym pedagógom:

    - odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poradenstva pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov,

    - zabezpečovanie sociálneho servisu pre žiakov,

    - mapovanie sociálno-patologických javov v škole,

    - prevencia sociálno-patologických javov formou prednášok, besied, seminárov a pod.,

    - riešenie problematického správania žiakov – záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus a pod.,

    - spolupráca s výchovno-vzdelávacími inštitúciami, políciou, psychológmi CPPPaP a pod.,

    - spolupráca s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi, odbornými zamestnancami školy,

    - sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa -starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod.,

    - práca v triedach na vytvorení lepšej atmosféry, práca v segregovaných komunitách,

    - spolupráca pri neformálnom vzdelávaní a pod.

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

    www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk