• Dištančné vzdelávanie - II. stupeň

     •  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga prechádzajú žiaci II. stupňa od 26. 10. 2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie.

      Vyučovanie bude prebiehať online podľa presne stanoveného rozvrhu pre každú triedu.

      Žiadame rodičov, aby zabezpečili účasť svojho dieťaťa na online vzdelávaní, resp. informovali triedneho učiteľa o dôvode, ak sa žiak vyučovania nezúčastní. Každá neúčasť bez ospravedlnenia sa bude hodnotiť ako absencia. Žiaci sú povinní vzdelávať sa, budú hodnotení nielen slovne, ale aj známkami.

     • ROZHODNUTIE


     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.

      z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:


       Jesenné prázdniny

      sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v

      termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     • OZNAM

     • Členovia Rodičovského združenia na zasadnutí schválili výšku členského príspevku

      do RZ na školský rok 2020/2021. Je vo  výške  10 eur za každé dieťa.

      Prosíme rodičov, aby túto sumu vyplatili najneskôr do 23.10.2020.

      Ďakujeme. Robíme to pre naše deti.

                                                                                                                                        Predseda RZ